Als u op een optimale manier met deze website wil werken, raden wij u aan om javascript in te schakelen!

Beleidsvisie

De VNSM zullen blijven ijveren voor een specifiek scheepvaartmuseum en worden hierbij ondersteund door volgende argumenten:

  • De statuten van de vzw VNSM voorzien in artikel 2 o.a. als doelstelling: "het stichten, het behoud en de uitbreiding van een specifiek scheepvaartmuseum in België".

  • De "Engagementsverklaring" ondertekend op 17.12.2007 tussen de VNSM en de Stad Antwerpen voorziet onder het 2e gedachtenpunt: "... en dat het concept van een maritiem museum in de wereldhaven Antwerpen moet blijven bestaan".

  • De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen op 03.09.2003: "... zij alle nodige inspanningen zal doen om een volwaardig nationaal scheepvaartmuseum in Antwerpen te behouden en eventueel verder uit te bouwen op het ogenblik waarop het College dit opportuun acht en de budgettaire middelen dit toelaten".

  • Prof. Eric Van Hooydonck vermeldt in zijn boek "Antwerpen, Internationaal Havenicoon" op pagina 258 onder actiepunt 93: "Het (her)oprichten van een Nationaal Zeevaartmuseum te Antwerpen".

  • Bij de ondertekening van het "Antwerps Watererfgoedmanifest 2009" op 25.05.2009 wordt onder punt 3.2 gesteld dat "Als één van de weinige wereldhavens beschikt Antwerpen heden niet meer over een scheepvaartmuseum". In de beleidsaanbevelingen wordt gesteld onder punt 7.2 "Er moet een deskundig en objectief haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd naar de inrichting van een volwaardig scheepvaartmuseum in, bij of in aanvulling op het MAS".

  • In het Advies over de Heraanleg van de Antwerpse Scheldekaaien pleit Watererfgoed Vlaanderen nadrukkelijk voor de inplanting van een locatie voor het Scheepvaartmuseum.

Het MAS heeft de VNSM verzekerd dat de inventaris van de collectie van de Vereniging behouden zal blijven zoals trouwens de inventarissen van de andere musea, m.a.w. het Etnografisch en Volkskunde museum.

Website werd gerenoveerd door Bossaerts nv      Privacy policy